Warunki korzystania ze stołówki

Porozumienie z dnia 31. 08. 2017
w sprawie warunków korzystania ze stołówki Przedszkola nr 15 w Tarnobrzegu
zawarte na podstawie art. 67a ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)


1. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię przedszkolną dla:
dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 15 w Tarnobrzegu,
pracowników przedszkola.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej jest odpłatne. Posiłki wydawane są:
dzieciom z przedszkola wnoszących opłaty indywidualne za wyżywienie,
dzieciom, których dożywianie dofinansowuje MOPR w Tarnobrzegu oraz inni sponsorzy,
zainteresowanym pracowników przedszkola ponoszącym opłaty z tego tytułu.
3. W przypadkach trudnej sytuacji materialnej rodziny i w uzasadnionych przypadkach losowych, dziecko może otrzymać dofinansowanie do posiłków z MOPR.
4. Organ prowadzący może zwolnić rodziców, prawnych opiekunów z całości lub części opłat za wyżywienie w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach losowych.
5. Stołówka przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym i wydawane są one na salach zajęć.
6. Na posiłki wydawane przez kuchnię w ramach funkcjonującej stołówki składają się:
śniadanie, obiad i podwieczorek dla dzieci przedszkolnych,
obiady dla pracowników przedszkola.
7. Dziecko w czasie pobytu w placówce może korzystać z 1, 2 lub 3 trzech posiłków w zależności od deklaracji jego rodziców o czasookresie jego pobytu w przedszkolu.
8. Aktualna opłata za wyżywienie wynosi 5,00 zł i obejmuje koszt surowców zużytych do przygotowania 3 dziennych posiłków dla dzieci, co stanowi 100 % - całodziennej stawki żywieniowej, w tym za:
śniadanie -22 %.
obiad - 56 % ;
podwieczorek -22 %.
9. Rodzice wychowanków ponoszą odpłatność za wyżywienie obejmujące koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków /tzw. wsad do kotła/.
10. Koszty produktów do sporządzania posiłków w wysokości faktycznych kosztów zużytego surowca są zgodnie z normami żywieniowymi i ustala je dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym oraz w całości ponoszą je rodzice wychowanków.
11. Wysokość opłaty, o której mowa w pkt. 8 proponuje dyrektor na wniosek intendenta na podstawie norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz cen rynkowych artykułów spożywczych w porozumieniu z organem prowadzącym.
12. Rodzice informowani są o wysokości stawki na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym lub innej formie przyjętej w placówce (ogłoszenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu, strona internetowa). Wysokość stawki może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego, w związku ze znacznymi  zmianami rynkowych cen żywności, o czym rodzice zostaną powiadomieni
z miesięcznym wyprzedzeniem w formie ogłoszenia. Informacja ta zostanie również przekazana do organu prowadzącego.
13. Pracownicy przedszkola, w którym funkcjonuje stołówka przedszkolna korzystający z posiłków pokrywają pełny koszt przygotowania posiłku (obiadu) w wysokości surowców zużytych do przygotowania posiłku („wsad do kotła”) oraz kosztów rzeczowych i osobowych prowadzenia stołówki przedszkolnej, na podstawie sporządzonej kalkulacji stanowiący załącznik do niniejszego porozumienia.
14. Opłatę miesięczną za wyżywienie rodzic (prawny opiekun) dokonuje z góry w terminie do 10-go każdego miesiąca.
15. Opłatę za wyżywienie wnosi się przelewem na wskazany przez intendenta numer rachunku bankowego lub w kasie SCUW w godz. od 8.00 do 14.00.
16. W przypadku każdorazowej nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzice nie ponoszą opłaty za wyżywienie dziecka, która jako nadpłata przechodzi na miesiąc następny do odpisu.
17. Naliczanie opłat dokonywane jest zgodnie z frekwencją w dzienniku zajęć prowadzonej przez nauczycielki poszczególnych grup wiekowych.
18. W okresie przerwy wakacyjnej odpłatność za korzystanie ze stołówki przedszkolnej jest pobierana tylko od dzieci uczęszczających na dyżur.
19. Posiłki wydawane są w następujących godzinach:
Śniadanie – 8:30
Obiad -11:30.
Podwieczorek – 14:00
20. Dzieci spożywają posiłki zgodnie z obowiązującym w placówce ramowym rozkładem dnia
w każdej grupie wiekowej.
21. Dla dzieci przedszkolnych ustalany jest jadłospis dekadowy przez intendenta przedszkola
w uzgodnieniu z kucharką oraz po akceptacji dyrektora przedszkola, który jest wywieszany do informacji rodziców na tablicy ogłoszeń.
22. W sprawach dotyczących korzystania ze stołówki, a nieokreślonych w niniejszym porozumieniu decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.
23. Obsługę administracyjną funkcjonowania stołówek zapewnia Dyrektor przedszkola. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie żywienia w placówce ponosi intendent.
24. .Rezygnację z korzystania ze stołówki przedszkolnej należy zgłosić do intendenta, najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
25. Porozumienie wchodzi w życie od dnia 01.09.2017 r.


ANEKS


do Porozumienia z dnia 31. 08. 2017r.w sprawie warunków korzystania ze stołówki Przedszkola nr 15 w Tarnobrzegu zawartego na podstawie art. 67a ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)sporządzony w dniu 03.04.2018r.

Pomiędzy : Dyrektorem Przedszkola nr 15 w Tarnobrzegu a Prezydentem Miasta Tarnobrzeg1. Zmianie ulega zapis w Punkcie 14 do Porozumienia i otrzymuje następujące brzmienie: „opłaty za faktycznie wykorzystane posiłki płatne są z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który wnoszona jest odpłatność”.
2. Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian.
3. Powyższy zapis obowiązuje od 3 kwietnia 2018r.
Przedszkolowo.pl logo