Regulamin placu zabaw

REGULAMIN PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA NR 15
w Tarnobrzegu przy ul. Św. Barbary 9 Telefon kontaktowy: 158233396.51775716-369275310292767-4363522189589217280-o-big


1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 15
2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 2,5 do lat 6.
3. Przed wyjściem dzieci do ogrodu - teren sprawdzany jest przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola (stan techniczny sprzętu, czystość).
4. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod stałą opieką nauczycieli i personelu obsługi, którzy za nie ponoszą pełną odpowiedzialność.
5. Z urządzeń ogrodowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu.
7. Zabrania się w szczególności:
- przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym,
- niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,
- zaśmiecania terenu,
- niszczenia zieleni,
- jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp.,
- wprowadzania zwierząt.
8. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy natychmiast i niezwłocznie zgłosić dyrektorowi lub intendentowi przedszkola
9. W ogrodzie opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic z chwilą przywitania się z nim i z nauczycielem.
10. Za stan urządzeń zabawowych i sprzętu odpowiadają: dyrektor Przedszkola, nauczyciele prowadzący zajęcia.
11. Z urządzeń znajdujących się na terenie placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
12. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, nauczyciel nie powinien wyprowadzać wychowanków na plac zabaw oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora placówki.
13. W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu przedszkola obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw nieupoważnionych osób.
14. Za wypadki i szkody poniesione przez osoby korzystające z placu zabaw poza czasem pracy placówki przedszkole nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Zasady powyższego Regulaminu obowiązują nauczycieli, rodziców oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU !!!

Dyrektor Przedszkola Nr 15 w Tarnobrzegu.

Telefony alarmowe:
Straż Miejska – 986
Straż Pożarna – 998
Policja – 997
Pogotowie ratunkowe – 999
Telefon alarmowy z telefonów komórkowych – 112
Przedszkolowo.pl logo