Obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU NR 15 W TARNOBRZEGU


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administrator danych osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

1.Tożsamość administratora i dane kontaktowe.
Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Nr 15 w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 9, 39-400 Tarnobrzeg. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie, za pomocą poczty elektronicznej: p15@oswiata.tarnobrzeg.pl; telefonicznie: 15 823 33 96 .

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.
W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej: Przemysław Rękas, tel.: (15) 81-81-510, adres poczty elektronicznej: iodjo@um.tarnobrzeg.pl, listownie: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg.
  
3. Cel przetwarzania i podstawa prawna.
Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych;
2) wykonywanie działalności związanej z celami statutowymi oraz działalnością promocyjną przez Administratora danych osobowych;
3) realizacji umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Administratora danych osobowych w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych;
4) prowadzenia monitoringu wizyjnego,
5) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja wynikających z przepisów prawa zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe dzieci, ich rodziców/ opiekunów prawnych lub pracowników na podstawie art. 6 ust.1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b oraz lit. g RODO, czyli przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w celu niezbędnym do wykonania obowiązków lub uprawnień wobec Administratora danych osobowych lub osoby, której dane dotyczą oraz związanych z ważnym interesem publicznym.
Przepisy te znajdują się przede wszystkim w:
a) ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
b) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ;
c) ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
d) ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
e) ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
f) ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
oraz aktach wykonawczych.
W ramach monitoringu wizyjnego placówka przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących realizacji umów zawartych
z pracownikami oraz kontrahentami Administratora danych osobowych w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych stanowi art. 6 ust. 1 lit b RODO.
Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz pracowników jest również zgoda, tj. art. 6 ust.1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Zgoda taka może dotyczy np. przetwarzania danych osobowych dzieci w zakresie wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być:
1) pracownicy Administratora danych osobowych oraz inne podmioty lub osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych,
2) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organ prowadzący, kuratorium oświaty, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON),
3) inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Administratorem danych osobowych przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Przedszkole (np. podmioty realizujące obsługę projektów informatycznych, BHP).

5. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)

6. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO);
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO);
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
5) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

7. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje jej prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, osobie - której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.
Podanie danych osobowych przez osoby, których dane dotyczą, Administratorowi danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi danych osobowych ma charakter dobrowolny.

10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i profilowaniu.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Administrator Danych Osobowych
Przedszkole Nr 15 w Tarnobrzegu
reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola - Elżbietę Majcher

Przedszkolowo.pl logo